Artboard 1

บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ

โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของลูกค้ารับเงินเดือนและสวัสดิการกับลูกค้าโดยตรง

(บริการลูกค้าบริษัททั่วทุกภาคของประเทศ)

      -  บริการรับเหมาแรงงาน/จัดส่งพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว  เน้นคุณภาพและ

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของ HRSC รับเงินเดือนและสวัสดิการกับ

HRSCโดยตรง ( บริการลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเท่านั้น)

วางใจใช้บริการ เพราะคุณ…คือลูกค้าคนสำคัญสำหรับเรา

ข้อเปรียบเทียบในการจ้างงาน

บริษัทที่ใช้พนักงานของตนเอง

จะต้องจัดให้มีโบนัสประจำปี
จะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเมื่อผ่านทดลองงานแล้ว
ถ้ามีการละทิ้งงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
ต้องรับภาระในการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงาน
ประสบปัญหาการขาดพนักงาน หรือพนักงานไม่เพียงพอ ต้องเป็นภาระแก่บริษัทในการสรรหาบุคคลให้ทันตามความต้องการ

ความพึงพอใจที่ท่านจะได้รับจากการบริการของเรา

ทีมงานของบริษัทเราทุกคนเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพในการบาริหารจัดการงาน มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดี
บริการของเรามีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
พนักงานที่จัดส่งเข้าทำงานในหน้างานทุกคนมีประสบการณ์และมีคุณภาพที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
พนักงานของเราที่จัดส่งเข้าหน้างานสามารถทำงานเป็นกะได้ และการจ่ายเงินให้กับพนักงานก็ตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด
พนักงานของเราที่เป็นคนต่างด้าวสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
พนักงานทุกคนที่ส่งเข้าทำงานในโรงงาน ต้องได้ผ่านการอบรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทแล้วเป็นอย่างดี
ให้มีการสวัสดิการ ในการดูแลพนักงานทุกคนที่ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
จัดพนักงานเสริม หรือทดแทนพนักงานให้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษัทผู้ว่าจ้าง
รับภาระการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมรับภาระในการจัดพนักงานเสริม และทดแทนให้ทันตามความต้องการของบริษัทว่าจ้าง
คอยดูแลเรื่องประกันสังคม กองทุนทดแทน
ดูแลพนักงานประสบอุบัติเหตุ(จ่ายค่ารักษาพยาบาลขั้นต้น)
ดูแลเกี่ยวกับการมาทำงาน เรื่องรถรับส่งนอกเส้นทาง

ผลประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
ลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการในส่วนของลูกจ้างประจำ
ลดภาษีสมทบกองทุนเงินทดแทน
มีโอกาสพิจารณาผลงานปฏิบัติงานมากกว่า 120 วัน ตามกฎหมายกำหนดเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ
มีเงินสวัสดิการสมทบช่วยให้กับบริษัทในการจัดกิจกรรมและ เทศกาลที่สำคัญของบริษัท
มีที่ปรึกษาด้านแรงงาน และการดำเนินการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการบริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
กรณีการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ก็ยังสามารถดำเนินการ การทำงานได้ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ให้เกิดความเสียหายได้
พร้อมจัดส่งทดแทนพนักงานประจำที่พ้นสภาพได้ทันท่วงที
สามารถปรับลด หรือเพิ่มพนักงานได้ตามความจำเป็นของบริษัทผู้ว่าจ้าง
มีอำนาจในการต่อรองลูกค้าด้านการผลิต และธุรการ
เร่งการผลิตให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบบริษัท

วันทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

  สำหรับพนักงานทั่วไป เวลาทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. และเวลาพัก 12.00-13.00 น. วันทำงานและเวลาพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกรณีจำเป็น แต่จะไม่เกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้และบริษัทขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาได้หากเห็นว่าจำเป็น

วันหยุดและกฎเกณฑ์วันหยุด

 1.วันหยุดประจำสัปดาห์ กำหนดเป็นวันอาทิตย์ พนักงานมีสิทธิหยุดได้โดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นพนักงานรายวัน โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดตามความเหมาะสม

 2.วันหยุดตามประเพณี บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย โดยบริษัทจะประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้า หากวันหยุดประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนไปหยุดในวันทำงานถัดไป พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานที่ทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 1ปี สามารถหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วันทำงาน และวันหยุดนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงานโดยมีกำหนดวันหยุดสูงสุด 15 วัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

จำนวนวันหยุดให้นับคำนวณ ตามปีปฏิทิน ( 1มกราคม- 31ธันวาคม ) ในปีแรกที่พนักงานทำงานให้มีสิทธิหยุดได้ โดยคำนวณสิทธิตามสัดส่วนจากวันที่พ้นการทดลองงานและได้รับบรรจุจนถึงวันสิ้นปีของปีนั้นๆ
การลาหยุดต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
สิทธิการลาหยุดหากใช้ไม่หมดในปีนั้นๆสามารถโอนไปในปีถัดไปได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วัน
บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุผลทางธุรกิจของบริษัท
พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว และไม่นำมาคิดสภาพการมาทำงานของพนักงาน
การลาและหลักเกณฑ์การลา

 1. ลาป่วย หมายถึง  การที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีปฏิทิน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาเกินกว่าที่กำหนดสามารถลาได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งพนักงานขอลาเป็นเวลานานแล้วยังไม่สามารถมาทำงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย การลาป่วยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน (ในทางปฏิบัติไม่ควรเกิน2 ชั่วโมงแรกของการทำงาน) และต้องเขียนใบลาเพื่อขออนุมัติในวันแรกที่กลับมาทำงาน การลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน ติดต่อกันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ 2. การลาป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท พนักงานมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 60 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาป่วยครบ 60 วัน และยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ลาป่วยต่อไปอีก ตามสิทธิการลาป่วยที่ยังเหลืออยู่ในปฏิทินนั้นๆหากลาป่วยจนหมดวันลาที่มีสิทธิแล้วยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานคนนั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย 3. การลากิจ พนักงานที่ผ่านการทดลองการและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิขอลากิจได้ไม่เกิน 4 วันทำงานต่อปีปฏิทินนั้นๆโดยได้รับค่าจ้าง หากได้รับบรรจุระหว่างปี ให้ดีรับสิทธิตามส่วนโดยคำนวณ ระยะเวลาจากวันที่ได้รับบรรจุจนถึงสิ้นปี สำหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานและยังไม่ได้รับการบรรจุมีสิทธิลากิจได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง การขอลากิจต้องยื่นใบลาเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลาหยุดงานได้  การขอลากิจโดยได้รับค่าจ้างนั้น ให้ใช้ได้หลังจากที่พนักงานได้ใช้สิทธิลาหยุดงานพักผ่อนประจำปีของตนในปีนั้นหมดแล้ว 4. การลาคลอด พนักงานหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาหยุดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน รวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วันการขอใช้สิทธิลาคลอด พนักงานต้องแจ้งขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เว้นแต่กรณี ฉุกเฉินที่ไม่สามารถขออนุมัติล่วงหน้าได้ ให้พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานติดต่อแจ้งให้บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุด หากพนักงานไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมช่วงก่อนหรือหลังคลอดต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงโดยเสนอผ่านทางผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงานให้ตามที่เห็นสมควร 5. การลาเพื่อรับราชการทหาร ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม พนักงานที่จะลาหยุดต้องยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมแนบหนังสือของทางราชการมาประกอบ จะมีสิทธิลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 60 วัน 6. การลาอุปสมบท พนักงานที่ทำงานกับบริษัทครบ 3 ปี มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 90 วัน(รวมวันหยุด) โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน พนักงานที่ยื่นใบลาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะได้หยุดการลาอุปสมบทครั้งเดียวตลอดเวลาการเป็นพนักงาน เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ต้องนำหลักฐานเอกสารการแสดงการอุปสมบทมาแสดงให้บริษัทภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมาทำงาน 7. การลาเพื่อจัดงานมงคลสมรส พนักงานที่ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของตนเองได้ไม่เกิน 2วันทำงานติดต่อกันโดยได้รับค่าจ้าง โดยต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน และลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานและมีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของบุตรอันชอบด้วยกฎหมายได้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน 8. การลาเพื่อจัดพิธีศพ พนักงานสามารถลาหยุดได้ไม่กิน 3 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้างในกรณีที่บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ของพนักงานถึงแก่กรรม และในกรณีที่พี่น้อง ปู ย่า ตา และยาย ของพนักงานถึงแก่กรรมสามารถลาหยุดได้ไม่เกิน 2 วันทำงาน เพื่อจัดพิธีศพโดยได้รับค่าจ้าง 9. การลากรณีภรรยาคลอดบุตร

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles