10 ทักษะแห่งอนาคตที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้ !!

ยุคสมัยใหม่นี้ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคน World Economic Forum เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เทคโนโลยีกำลังรบกวนวงการธุรกิจเกือบทุกอุตสาหกรรมในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

การเปลี่ยนแปลงนี้หมายความว่านายจ้างจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและมีบทบาทเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีพนักงานที่พร้อมสำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการบรรลุเป้าหมายนี้นายจ้างต้องเข้าใจทักษะที่จำเป็นก่อนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และมีนวัตกรรม จากนั้นพวกเขาต้องเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมและฝึกอบรมพนักงานในปัจจุบันของพวกเขารวมทั้งเตรียมจัดหาจัดหาและจ้างคนเก่งแห่งอนาคต ในโพสต์นี้เราจะแบ่งปันทักษะที่ยอดเยี่ยมแห่งอนาคตว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราอย่างไรและสำรวจวิธีที่องค์กรต่างๆสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับแรงงานในอนาคต

ทักษะ 10 ประการต่อไปนี้ถูกระบุว่าเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับนายจ้างในปี 2020:

  1. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem solving) หมายถึง การคิดค้นหาสาเหตุจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆในระบบหรือในโครงสร้างเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดรูปแบบความผิดปกตินั้นๆซ้ำอีก โดยใช้กระบวนการคิดเชิงระบบ
  2. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) คือ การคิดโดยมีวิจารญาณต่อคำกล่าวอ้างหรือข้อมูลใดๆ และตัดสินใจจากหลักฐานและเหตุผลที่ถูกต้อง โดยไม่มีอารมณ์และทิฐิมาประกอบการตัดสินใจ
  3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความคิดใหม่ๆที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธี และสามารถทำประโยชน์ที่มีคุณค่าแก่งานได้
  4. การบริหารบุคคล (People management) คือ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และบุคคลได้ดี รวมถึงทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสร้างความไว้วางใจ และการนำทีม
  5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others) คือ ความสามารถการในทำงานร่วมผู้อื่น รวมถึงการรู้สึกรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  6. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) คือ ความฉลาดด้านสังคมที่สามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และสามารถแยกแยะความแตกต่างของอารมณ์ได้ ตลอดใช้ข้อมูลนี้ชี้นำในการคิดและการกระทำต่างๆ
  7. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgment and decision making) คือทักษะในการตีความและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน
  8. การวางแนวทางการบริการ (Service orientation) คือ ความสามารถและความปรารถนาที่จะคาดการณ์รับรู้และตอบสนองความต้องการของผู้อื่นหรือลูกค้าก่อนที่ความต้องการเหล่านั้นจะเป็นที่ชัดเจน
  9. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ทักษะในการเจรจาต่อรองให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตัวเราเองและคู่กรณ์ ชักจูงและโน้มน้าวเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรซึ่งจะพัฒนาจุดนี้ได้จากการฝึกทักษะการสื่อสาร นำเสนอ และการขาย
  10. การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive flexibility) คือทักษะในการปรับตัว ยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา หลายๆองค์กรต้องปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในต่อไป

ถ้าเราเดินทางไปในต่างประเทศเราจะได้เห็นภาพใหญ่ได้ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่านี้เป็นผู้นำในการนำนวัตกรรมใหม่ๆและหุ่นยนต์มาใช้ในแวดวงธุรกิจมากที่สุดในโลก 

จะเห็นได้ว่าทักษะที่กล่าวมาเหล่านี้ทำให้เราตระหนักและสะท้อนให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานหลายอย่างได้เร็วกว่ามนุษย์ แต่เครื่องจักรยังคงขาดความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางอารมณ์ เนื่องจากเทคโนโลยีรับภาระงานมากขึ้น พนักงานที่มีความต้องการมากที่สุดแห่งอนาคตจะเป็นผู้ที่มีทักษะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำซ้ำได้ และความต้องการในตลาดยังคงเพิ่มขึ้นอยู่สำหรับคนงานที่มีทักษะในการใช้ สร้าง และคิดค้นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ฉะนั่นถ้าเรารู้แล้วว่าทักษะอะไรที่หุ่นยนต์ไม่สามารถแทนมนุษย์ได้ เราต้องรีบพัฒนาทักษะเหล่านี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้งานและเตรียมตัวสำหรับอนาคตอันใกล้นี้

Reference: 

https://science.mahidol.ac.th/IC/km/ComplexProblem_2019.pdf
https://medium.com/base-the-business-playhouse/critical-thinking-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-d1d624142278#:~:text=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%20Critical%20Thinking%20%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87,%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://www.creativitycenter.co.th/about.php#:~:text=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20(Creativity)%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%86%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&text=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A,%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C(Creativity)%E2%80%9D
https://www.perkbox.com/uk/platform/recognition/people-management-skills-to-thrive-as-a-manager#:~:text=People%20management%20skills%2C%20also%20known,a%20manager%20for%20maximum%20results.
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=28261#:~:text=3.%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94,%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf?fbclid=IwAR14kMzrpJO7226T2rlzdVuCSAoj_1INm14z-BXag4Uz0_czgN0HyNGV-3w

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles