กระบวนการหรือกิจกรรมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มี วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งขององค์กรจาก ตำแหน่งต่างๆ โดยมีการจูงใจเพื่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรมาสมัครงาน เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานในตำแหน่งนั้นมากที่สุด ให้เข้ามาร่วมงาน กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. การสรรหาผู้สมัครจากภายใน (Promotion from with-in) เป็นการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งนั้นๆ จากพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในบริษัททั่วไปเพราะว่านอกจากจะได้บุคคลที่ มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากองค์กรของตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับ พนักงานในองค์กรให้เห็นว่าคนที่ทำงานได้ดีให้กับองค์กรนานๆ นั้นย่อมได้รับผลตอบแทนกลับคืนเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานใหม่อีกด้วย
  2. การเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก เป็นการเสาะหาบุคคลจากภายนอกองค์กรที่ไม่ใช่พนักงานที่ ทำงานอยู่กับบริษัท ซึ่งการสรรหาจากแหล่งภายนอกสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
    2.1 การใช้วิธีโฆษณา เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดที่จะสามารถดึงดูดใจให้ผู้สมัครเข้าสมัครงาน เนื่องจาก สามารถประกาศได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง นอกจากนี้ยังสามารถระบุข้อความที่ต้องการได้อย่างชัดเจน แต่มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูง
    2.2 การหาจากแหล่งจัดหางาน ทั้งของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ในปัจจุบันกรมแรงงานได้มี บทบาทมากขึ้นในการช่วยจัดหางานให้กับพนักงานผู้ใช้แรงงานในอาชีพต่างๆ และมีการส่งเสริมให้มีการ จ้างงานมากที่สุดด้วย สำหรับสำนักงานของเอกชนส่วนใหญ่ จะจัดหางานให้แก่ผู้ที่เป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะ ด้าน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และส่วนใหญ่จะมีการกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการด้วย แต่หน่วยงานมัก ยินดีที่จะใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากมีความต้องการและจ าเป็นที่จะต้องได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการมากที่สุด
    2.3 การใช้วิธีรับสมัครจากสถาบันการศึกษา เป็นวิธีที่นิยมอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้พนักงานตรงกับความรู้ และระดับการศึกษา ตลอดจนการจัดหาพนักงานกลุ่มอาชีพ หรือพนักงานเทคนิคต่างๆ แต่วิธีนี้มีข้อจ ากัดคือ เสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลามากกว่าที่จะได้บุคคลตามจำนวนที่ต้องการได้
    2.4 วิธีการสรรหาโดยใช้พนักงานเก่าแนะนำหรือการรับสมัครโดยไม่มีฤดูกาล ซึ่งมักใช้กับ พนักงานปฏิบัติการที่เป็นพนักงานรายวันโดยพิจารณาจากผู้ที่มาขอสมัครงานโดยที่ไม่มีการประกาศหรือลง โฆษณาแต่อย่างใด ซึ่งมีข้อดีคือ สะดวก ประหยัด และเชื่อถือได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานจัดหางานของรัฐเป็นแหล่งการสรรหาจากภายนอกแหล่งหนึ่งที่อำนวย ความสะดวกให้แก่ทั้งด้านองค์กร และคนหางาน ซึ่งสำนักงานจัดหางานทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับทั้ง นายจ้างและคนหางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการจัดหางาน เมื่อองค์กรทราบแหล่งที่จะสรรหา บุคคลแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาต่อไป

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles