Artboard 1

5 แนวทาง สรรหาและรักษาบุคลากรด้านเทคโนโลยี จากอินไซต์ผู้บริหาร Tech Company ชั้นนำของอาเซียน
By pp -June 10, 2019
Share

เป็นที่ทราบกันดีว่า บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ เข้าใกล้และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การผลิตบุคลากรเพื่อมารองรับความต้องการในตลาดไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากระบบการศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือความพร้อมของแต่ละองค์กรในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันกับการแข่งขันก็ตาม

สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้แรงงานในกลุ่ม Tech Talent ไม่ว่าจะเป็นด้าน IT Digital หรือ​ Data ทั้งหลายต่างเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร ​ส่วนองค์กรที่มีบุคลากรกลุ่มเหล่านี้อยู่ในองค์กร ก็ต้องพยายามที่จะรักษากำลังคนให้อยู่กับองค์กรของตัวเองให้ได้นานที่สุด เนื่องจากแรงงานกลุ่ม Tech Talent นี้นั้น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กรในยุคปัจจุบันได้

ขณะที่ จูเลียน เมียสเนอร์ (Julian Meissner) ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับมืออาชีพชั้นนำของโลกจากสหราชอาณาจักร เปิดเผยตัวเลขสถิติที่ได้จากการทำการสำรวจของบริษัท พบว่า 68% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจ้างงานผู้จัดการ พวกเขาใช้เวลา 3 เดือนหรือมากกว่านั้นในการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

และหากวัดจากระดับ 1 ถึง 10 โดย 10 เป็นการจ้างงานผู้จัดการด้านเทคโนโลยีที่ยากที่สุด จากการสำรวจพบว่า การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถมีระดับความยากโดยเฉลี่ย 7 คะแนน ส่งผลให้ประสิทธิผลและนวัตกรรมทางธุรกิจได้รับผลกระทบ ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จ้างงานผู้จัดการ 7 ใน 10 คนกล่าวว่า การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนั้นส่งผลเสียต่อความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ชัดว่า บุคลากรด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจในปัจจุบันอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นเหตุผลให้ บริษัทได้ทำการเก็บข้อมูลจากการพูดคุยกับผู้นำธุรกิจที่มีความคิดก้าวหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล เกี่ยวกับการว่าจ้างผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่ได้สู่การถอดเป็นบทเรียน 5 บท​ และตีพิมพ์เป็น Guidebook ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี รวมทั้งเสนอแนะวิธีดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้รุดหน้าอย่างยั่งยืน​

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาเสนอแนะนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 9 ท่านจากบริษัทที่มีชื่อเสียง อาทิ HelloGold, Moneymax, OVO, SGX, Tencent, tokopedia, Trusted Service และการสำรวจจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 400 คน รวมทั้งผู้จัดการด้านการจ้างงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทั้ง 5 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านเทคโนโลยีได้ ประกอบด้วย

  1. Going the extra mile – สร้างคุณค่าแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

การสร้างแบรนด์ของนายจ้างมีความสำคัญมากในกระบวนการสรรหา แบรนด์บริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีพลังด้านบวกจะช่วยดึงดูดผู้มีความสามารถที่เหมาะสม การขยายการค้นหาเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษยังสามารถเอาชนะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีอีกด้วย รวมถึงการทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น การทำให้กระบวนการสมัครสั้นลง หรือการลงทุนในการดึงดูดผู้สมัครงาน สามารถช่วยให้ผู้หางานรู้สึกมีคุณค่าและให้ความสนใจกับตำแหน่งนั้น ๆ มากขึ้น

  1. Bringing the meaning back to benefits – สวัสดิการที่ตรงใจ

แพ็คเกจสวัสดิการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเสนอตามความชอบส่วนบุคคล นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี 3 อันดับสวัสดิการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ความสนใจเมื่อเลือกบริษัท คือ ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น (58%) การประกันภัยสำหรับครอบครัว (49%) และการทำงานระยะไกล (46%)

  1. The whole is greater than the sum of its part – ค้นหาบุคลากรที่ใช่จากการพิจารณาศักยภาพโดยรวม

การที่จะหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของตำแหน่งงานที่เปิดรับทุกประการนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากร และเวลาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทควรพิจารณาให้บุคลากรที่มีศักยภาพสูงมารับตำแหน่งงานนั้นแทนที่จะรอบุคลากรที่ตรงตามความต้องการทุกประการ ทั้งนี้ บุคลลากรที่มีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะเพื่อที่จะสามารถรับตำแหน่งนั้น และ เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

  1. 360 learning – ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 360 องศา

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop-style training session) แบบดั้งเดิมแล้ว บริษัทต่าง ๆ ควรคำนึงถึงโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาแบบองค์รวม เพื่อกระตุ้นและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี การฝึกอบรม 3 อันดับแรกที่ผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสนใจที่สุด คือ (Training workshops/courses on technical skills) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะทางเทคนิค (61%) การมีส่วนร่วมในโครงการข้ามสายงาน (Cross-functional project involvement) (36%) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/หลักสูตรเกี่ยวกับทักษะด้านอารมณ์ (Training workshops/courses on soft skills) (34%)

  1. From the top – เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ผู้นำ

ผู้นำของบริษัทเป็นผู้กำหนดวัฒนธรรมและทิศทางของบริษัททั้งด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ โดยผู้นำธุรกิจจะต้องเชื่อในคุณค่าของเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ทีมเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม การสนับสนุนทีมเทคโนโลยี การสื่อสารทางธุรกิจ และแสดงความสามารถด้านเทคโนโลยีให้คุณค่างานของบุคลากร

ด้าน วีรวัตน์ โทนี่ กิจชัยชาญกุล Wareerat Toni Kitchaixankul รองผู้อำนวยการ Talent Acquisition บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด เผยว่า “ที่เทนเซ็นต์เราได้เปิดตัวโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขช่องว่างของทักษะ ในประเทศไทยเราเสนอการจัดการที่ครอบคลุม มีเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานอุตสาหกรรมและองค์กรอื่น ๆ เพื่อดึงดูดและรักษาผู้ที่มีความสามารถเอาไว้ โดยเสนอโอกาสในการเติบโตทั้งในแนวตั้งและแนวราบ ในกรณีนี้ ผู้บริหารของเราหลายคนในประเทศไทยที่จบการศึกษาและเคยทำงานด้านวิศวกรรม แต่ตอนนี้อยู่ในหน้าที่ที่แตกต่างกัน เช่น เทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เมื่อรวมเข้ากับวัฒนธรรมที่มีพลวัตของเราและการสื่อสารที่เปิดกว้าง จะมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อการสรรหาและรักษา ปัจจุบันเทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) ติดอันดับหนึ่งในห้าของสถานที่ทำงานยอดนิยมในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วย”

Photo Credit : NUMBER 24 – Authorized Shutterstock Partner in Thailand

Tag : สรรหาคน สรรหาพนักงาน หาคนทำงาน หาคน ทรัพยากรบุคคล หาแรงงาน ให้คำปรึกษาทรัพยากรบุคคล HRConsultant HRConsult HR HROutsource Training TrainingOutsource Talentmanagement เทรนนิ่งพนักงาน #คอร์สอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ฝึกอบรมกลุ่มใหญ่ บริการเอาท์ซอร์ส รับทำเงินเดือน ประมวลเงินเดือน หาพนักงานประจำ หาพนักงานชั่วคราว พาร์ทไทม์ หาคนช่วยงาน หากำลังเสริม จัดหาบุคลากร จัดหาคน บริษัทจัดหาคน บริษัทจัดหาพนักงาน #หาบุคลากร  กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การตลาดออนไลน์ Surveymarket ขายออนไลน์มืออาชีพ ฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้บริหาร หลักสูตรการขาย นักขายมือโปร GenZManpower GenZ หาคนทำงานแบบการันตี ต้องการพนักงานจำนวนมาก บริการงานOutsource จัดหาคนสำหรับองค์กร #ระบบจ้างคนคุณภาพ Recruitment สรรหาคนเก่ง HRLegal บริการทรัพยากร ช่วยหางาน ช่วยหาคนทำงาน จัดจ้างพนักงาน หาพนักงานที่ใช่ หาคนเก่งถึกทน หาคนทำงานได้ที่ไหน พนักงานคุณภาพ Headhunting RecriutmentAgency Headhunters Headhunter Headhunterในไทย บริษัทHeadhunter รายชื่อบริษัทจัดหางาน

Share This Post

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on google
Share on email

More
articles