หัวใจของการเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์แบบมืออาชีพ เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ

เข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS และเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ เพื่อให้พนักงานบริการ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานเข้าใจหลักการทำงานมากขึ้น โดยจะใช้เวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่การเป็น CS อย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อเข้าใจวิธีการและมาตรฐานการให้บริการที่ดีของ CS
  3. เพื่อเรียนรู้ทักษะและเทคนิควิธีการใช้คำพูดที่ดีและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้

Key Topics Training
เวลา 09.00 – 10.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 1

ลำดับ Session 1 : CS มืออาชีพต้องเป็นอย่างไร
1เข้าใจบทบาท CS อย่างลึกซึ้ง
2ทักษะสำคัญที่สำคัญการเป็น CS มืออาชีพ
3การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการลูกค้า
4เทคนิคการสร้างรอยยิ้มในใจ เพื่อการให้บริการทีดี่
5Workshop คุณจะก้าวข้ามปัญหาการบริการไปอย่างไร

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า
เวลา 10.45 – 12.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 2 

ลำดับSession 2 : ลูกค้าสัมพันธ์
1เข้าใจบุคลิกภาพที่แตกต่างของลูกค้า เพื่อบริการให้ตรงใจลูกค้า
2ภาษาพูดและภาษากายในการบริการ
3การพูดและภาษากาย

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 3

ลำดับSession 3 : Complaint Management
1การแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าโกรธ
2พูดอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
4ฝึกทักษะการเข้าถึงปัญหาลูกค้า
6Role play ฝึกทักษะการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักเบรคช่วงบ่าย
เวลา 14.45 – 16.00 น. อบรมสัมมนาช่วงที่ 4

ลำดับSession 4 : Professional Team Work
1เทคนิคเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
3ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
6เทคนิคเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ
7ทำอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจ
8สรุปการอบรมและประเมิน